شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.46%) 803
Damage
(47.47%) 1558
Flank
(17.76%) 583
Support
(10.29%) 338
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3282