شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(23.15%) 717
Damage
(49.35%) 1528
Flank
(17.08%) 529
Support
(10.40%) 322
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3096