شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.67%) 823
Damage
(46.97%) 1567
Flank
(17.95%) 599
Support
(10.40%) 347
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3336