شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.22%) 776
Damage
(47.92%) 1535
Flank
(17.57%) 563
Support
(10.27%) 329
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3203