شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(23.04%) 691
Damage
(50.06%) 1501
Flank
(16.64%) 499
Support
(10.24%) 307
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2998