شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.47%) 649
Damage
(51.24%) 1480
Flank
(16.30%) 471
Support
(9.972%) 288
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2888