شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.16%) 769
Damage
(48.14%) 1532
Flank
(17.37%) 553
Support
(10.30%) 328
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3182