شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.81%) 671
Damage
(50.76%) 1493
Flank
(16.35%) 481
Support
(10.06%) 296
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2941