شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(39.36%) 311
Damage
(30.12%) 238
Flank
(19.74%) 156
Support
(10.75%) 85
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 790