شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.31%) 789
Damage
(47.70%) 1548
Flank
(17.68%) 574
Support
(10.29%) 334
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3245