شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(34.69%) 602
Damage
(27.55%) 478
Flank
(22.13%) 384
Support
(15.61%) 271
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 1735