شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(24.34%) 783
Damage
(47.82%) 1538
Flank
(17.56%) 565
Support
(10.26%) 330
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 3216