شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.35%) 635
Damage
(51.65%) 1467
Flank
(15.98%) 454
Support
(10%) 284
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2840