شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(39.86%) 289
Damage
(30.48%) 221
Flank
(19.03%) 138
Support
(10.62%) 77
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 725