شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(22.92%) 684
Damage
(50.23%) 1499
Flank
(16.58%) 495
Support
(10.25%) 306
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 2984