شما کدام دسته از چمپیون ها را پلی می دهید؟ (امکان انتخاب چند گزینه نیز وجود دارد)
(38.87%) 332
Damage
(29.85%) 255
Flank
(20.02%) 171
Support
(11.24%) 96
FrontLine

تعداد شرکت کنندگان : 854